فرصت های شغلی و استخدام در گرمان گاز

ما در شرکت گرمان گاز، در نظر داریم جهت تکمیل تیم فنی و توسعه منابع انسانی خود در جهت پیشبرد اهداف و چشم انداز کارخانه، افراد توانمند و با انگیزه را جذب نمائیم. بنابراین جهت درخواست همکاری و بررسی شرایط و سوابق خود، فرم را تکمیل نمایید.